The Omni-Shogun.

Meet the Omni-Shogun, nemesis of SLOBOZOKU!